Nincs megjeleníthető tartalom

A böngészési élmény fokozása, valamint a forgalom elemzése érdekében sütiket (cookie) használunk.
A tájékoztatót ide kattintva elérheti: Adatkezelési tájékoztató

Idősek Otthona Bakonyszentlászló

Szociális intézmény

  1. Idősek Otthona bemutatása
  2. A szolgáltatás igénybevételének feltétele, módja
  3. Az Idősek Otthona rövid története

Intézményvezető:  van den Hövel Éva
Fenntartó: Bakonyszentlászló Önkormányzata
Működési terület: Magyar Köztársaság területe, de a bakonyszentlászlói lakosok a felvétel során előnyt élveznek.
Férőhelyek száma: 25 fő


Idősek Otthona bemutatása

Intézményünk jól megközelíthető, Bakonyszentlászló központjában található, a folyamatos átalakításoknak és felújításoknak köszönhetően akadálymentes, kellemes környezetben várja lakóit.
Lakószobáink tágasak, világosak, jól felszereltek. A régi épületrészen 2 db kétágyas, az új épületrészeinkben 10 db kétágyas és egy egyágyas betegszoba áll a lakók rendelkezésére. Három fürdőszoba, egy mozgáskorlátozott WC, és 3 db normál WC található az épületünkben.
Lakóink részére szabadidejük hasznos eltöltése, kikapcsolódásuk érdekében foglalkoztató nővér vezetésével folyamatosan tartunk szellemi, kulturális foglakozásokat csoportosan és egyénileg is. Ehhez kis könyvtársarkunk, technikai eszközeink (TV, videó, DVD, rádió, CD lejátszó) is segítséget nyújtanak.

Intézményünk a település napközi otthonos konyhájáról kapja az ebédet. Napi ötszöri étkezést (reggeli, tizórai, ebéd, uzsonna, vacsora) biztosítunk.
Folyamatosan őrködünk lakóink egészsége felett. Az intézményünk mellett található egészségügyi centrum szolgáltatásait lakóink is használhatják. A két épületet folyosó köti össze így könnyen közlekedhetnek.
A napi ápolási és gondozási teendőket 7 fős ápoló-gondozó személyzet látja el. Munkánk során alapelv a prevenció, melynek célja a lakók állapotromlásának megelőzése, valamint az új keletű betegségek korai felismerése, melyet a lakók testi-lelki állapotának folyamatos figyelemmel kísérésével valósítunk meg. A lakók részére rendelt gyógyszereket intézményünk biztosítja a mindenkor hatályos jogszabályok szerint.
Az intézmény működése során az ellátást igénybevevő részére teljes körű ellátást biztosít. Folyamatosan biztosított az étkeztetés, ruházat, textília, egészségügyi ellátás, foglakoztatások, és a lakhatás.

Az intézmény az ellátás során eleget tesz tájékoztatási kötelezettségének, az adatkezelés során előírt adatvédelmi kötelezettségeknek, tiszteletben tartja és biztosítja a lakók jogait, érvényre juttatja az együttélés szabályainak megvalósulását, biztosítja az ellátásban részesülő személyek egymás közötti, valamint a hozzátartozóikkal való kapcsolattartását, szabályozza, és érvényre juttatja a látogatók fogadásának rendjét, valamint az intézményből való eltávozás és visszatérés rendjét, az érték. és vagyonmegőrzésre átvett tárgyak átvételének és kiadásának szabályait, a pénz- és értékkezelés rendjét, biztosítja az ellátottak érdekvédelmét. Az intézmény teljes mértékig lehetővé teszi és biztosítja az egyéni és közösségi vallásgyakorlás lehetőségét. Otthonunk nyitott, lakóink személyiségi és szabadságjogait maximálisan tiszteletben tartjuk, bármikor szabadon elhagyhatják az intézményt a házirend előírásainak betartása mellett. Célunk, hogy a lakóink részére boldog, derűs, kiegyensúlyozott, tartalmas életet biztosítsunk.

A szolgáltatás igénybevételének feltétele, módja

- A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője kérelmére történik.
- A kérelmet az Intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.
- Az otthon a napi négy órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg- gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el.
- Az intézménybe a 18. életévét betöltött betegsége, vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes személy is felvehető, ha a gondozási szükséglete a napi 4 órát meghaladja, és ellátása más típusú ápolást- gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható.
- Az intézménybe az első bekezdés szerinti személlyel az ellátás igénylésekor legalább egy éve együtt élő házastársa, élettársa, testvére és fogyatékos közeli hozzátartozója, a négy órát meghaladó gondozási szükséglet hiányában is felvehető.
- Az idősotthoni ellátás iránti kérelem alapján az intézményvezető végzi ellátást igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát. Idősotthoni ellátás napi 4 órát meghaladó, illetve külön jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükségletet igazoló szakvélemény alapján nyújtható.
- Az intézmény vezetője az elhelyezési döntéséről szóban vagy írásban értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét.

Felvételkor az intézmény vezetője tájékoztatja az új lakót az intézményi ellátás tartalmáról, feltételeiről, lakó és hozzátartozó közötti  a kapcsolattartás lehetőségeiről, az ellátottak jogairól és kötelességeiről, átadja az otthon házirendjének egy példányát.
Az Intézmény vezetője az ellátás igénybevételének megkezdésekor az ellátást igénylővel, illetőleg törvényes képviselőjével „Megállapodást” köt.
A „Megállapodás” tartalmazza: (szt. 94/B. §)

  • az intézményi ellátás időtartamát,
  • az Intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját, körét.
  • a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat,

Az ellátás igénybevételének feltétele: az ellátást igénybe vevő vagy törvényes képviselője a Megállapodást elfogadja, aláírja. A Házirendet szóban és írásban megismeri, írásban nyilatkozik, hogy a benne foglaltakat elfogadja. Az intézményi jogviszony keletkezését az Intézmény vezetőjének intézkedése alapozza meg. Döntéséről írásban értesíti az igénylőt, illetve törvényes képviselőjét. Amennyiben az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az Intézmény vezetőjének döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül az alapító fenntartóhoz fordulhat. Az Intézmény vezetője az ellátásra vonatkozó igények alapján, az igények beérkezésének sorrendjében gondoskodik az ellátást igénylők elhelyezéséről.

Az Idősek Otthona rövid története

Bakonyszentlászló életében az idősekről való gondoskodásnak régi hagyományai vannak. 1969-ben létrehozták az első szociális intézményt. Az akkori háziorvos (Dr. Juhász József) kezdeményezésére megalakult az Öregek Napközi Otthona. A két gondozónővel működő intézmény 40-50 idős ember számára jelentett olyan biztos helyet, ahol nemcsak a napi háromszori étkezésről, hanem a kulturált időtöltésről is gondoskodtak. A folyamatos igényfelmérés alapján 1985-ben beindult a házi segítségnyújtás és az étkeztetés is. Ugyancsak háziorvosi (Dr. Édes Katalin) indíttatásra 1990-ben pályázati forrásból finanszírozva nyitották meg a bentlakásos otthont, ami a mai napig működik a településen.

A szervezeti keretek változtak, 2000-ben Gondozási Központtá alakult az intézmény (Idősek Klubja, Idősek Otthona, Étkeztetés, Házi segítségnyújtás) látta el a település időseit. Pályázati forrásból 2007-ben a település centrumában megépült az Egészségügyi Centrum, és került felújításra, átépítésre a Gondozási Központ. E projekt egyben jelképe is annak az összefogásnak, és együttműködésnek, ami az egészségügyi és szociális ellátás között létrejött. A két épületet összekötő folyosó „híd” jobb életet és munkakörülményeket jelent az intézmény ellátottjainak és dolgozóinak. Az átalakítás után 12 főre bővülhetett az Idősek Otthona. 2009 januárjában újabb 4 fővel bővültünk.
2009 nyarán fejeződtek be az Idősek Otthonának bővítését szolgáló munkálatok, mely ismét pályázati forrásból valósulhatott meg. Otthonunk a bővítés után 25 idős ellátására lett alkalmas. 2009. július 1-től a Pannonhalmi Többcélú Kistérségi Társulás a Gondozási Központtól átvette az alapellátások közé tartozó, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás és a nappali ellátás (Idősek Klubja) feladatait, azóta mint Idősek Otthona működik az intézmény.