Nincs megjeleníthető tartalom

Továbblépésével Ön tudomásul veszi az Adatvédelmi szabályzatot! Az oldal sütiket használ a működés elősegítése érdekében!

Pályázati felhívás, Bakonyszentlászló háziorvosi körzetének ellátására

Populáris hír

Munkavégzés helye: Bakonyszentlászló, Bakonypéterd, Bakonygyirót, Fenyőfő háziorvosi rendelő.

Pályázati felhívás

Bakonyszentlászló háziorvosi körzetének ellátására

Bakonyszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet Bakonyszentlászló háziorvosi körzetének ellátására, amely Bakonyszentlászló, Bakonypéterd, Bakonygyirót, Fenyőfő községek vonatkozásában területi ellátási kötelezettséggel jár. A háziorvosi körzet vegyes alapellátású (felnőtt korúak és gyermek), valamint az oktatási és nevelési intézmények (Szent László Általános Iskola és Óvoda) iskola- és ifjúságegészségügyi orvosi feladatok ellátása tartozik hozzá. A körzet ellátási módja: vállalkozási forma. A háziorvosi körzet vonatkozásában az ellátandó terület állandó lakosságszáma: 2100 fő. (2021.01.01.)

Munkavégzés helye: Bakonyszentlászló, Bakonypéterd, Bakonygyirót, Fenyőfő háziorvosi rendelő.

A munkakör betölthetőségének időpontja: Vállalkozási formában a feladat-ellátási szerződés megkötését és az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAK) megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően, legkorábban 2022. január 1. napjától.

Feladatellátás finanszírozása: a feladatellátás finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet szerint az egészségügyi szolgáltató és a NEAK között megkötött finanszírozási szerződés alapján, valamint a felek között megkötött feladat-ellátási szerződés alapján történik.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázókat a képviselő-testület hallgatja meg, a pályázatok elbírálásáról Bakonyszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.

Egyéb információk:

• Vállalkozói formában történő eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló részletes szerződést köt, amelyben a felek a működés feltételeit rögzítik.

• Az önkormányzat térítés ellenében a háziorvos rendelkezésére bocsátja a háziorvosi rendelőt, valamint a minimumfeltételek biztosításához szükséges eszközöket ingyenesen. A vállalkozó viseli a rendelő, váróterem rezsi költségeit, valamint a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot fenntartásához szükséges karbantartási munkák költségeit.

• Az önkormányzat igény esetén közérdekű célból szolgálati lakást és hozzá tartozó zárható garázst biztosít.

• A háziorvosi körzet praxisjoga külön megállapodás alapján szerezhető meg.

• A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet Soós Zoltán polgármesternél a 06 20 2451979 telefonszámon, vagy személyesen, Molnárné Szücs Bernadett jegyzőnél illetve a 06 20 577 94 14 telefonszámon.

 Pályázati feltételek: • az önálló orvosi tevékenységekről szóló 2000. évi II. törvényben, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben, valamint az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt feltételek megléte,

• büntetlen előélet és cselekvőképesség,

• magyar állampolgárság

• Magyar Orvosi Kamarában fennálló tagság,

• saját személygépkocsi, „B” kategóriás jogosítvány.

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • Részletes szakmai önéletrajzot, amely tartalmazza a szakmai gyakorlatot is,

• iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló diploma másolatát,

• nyilvántartás (Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ) igazolását,

• három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

• egészségügyi alkalmassági igazolást,

• érvényes orvosi nyilvántartási engedélyt, Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolását,

• a vállalkozói formától függően az egyéni vállalkozói igazolvány másolatát, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolatát,

• hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,

• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, abba betekinthetnek,

• nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, továbbításához, valamint pályázati eljárás során a személyes adatainak megismeréséhez,

 A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot egy példányban postai úton vagy személyesen kell benyújtani a következő címre: Soós Zoltán polgármester, Bakonyszentlászló Község Önkormányzata 8431 Bakonyszentlászló, Vak Bottyán utca 1. A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat háziorvosi körzet ellátására”.

 Megye: Győr-Moson-Sopron

 Város: Bakonyszentlászló

 Email: [email protected]

 Telefon: 06 88 573 110/11

 Ellátandó lakosságszám (kártya): 2100

 Ellátandó települések száma: Több település

 Területi ellátási kötelezettséggel: Igen

 A munkakör betölthetőségének időpontja: folyamatos

 Kategória: Háziorvosi

 Típusa: Vegyes

 A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

 Hirdető neve: Bakonyszentlászló