Óvodáztatási támogatás

A települési önkormányzat jegyzője annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője részére, aki a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll
a) a gyermek óvodai beíratását követően első alkalommal, ha a gyermek óvodai beíratása
aa) az év első felében történik és a gyermek óvodai nevelésben való részvétele óta legalább három hónap eltelt, a beíratás évének június hónapjában,
ab) az év első felében történik, de júniusig nem telt el három hónap, a beíratás évének december hónapjában,
ac) az év második felében történik és a gyermek óvodai nevelésben való részvétele óta legalább három hónap eltelt, a beíratás évének december hónapjában,
ad) az év második felében történik, de a beíratás évében decemberig nem telt el három hónap, a következő év június hónapjában [a továbbiakban az aa)-ad) pont alattiak együtt: első alkalom],
b) a gyermek beíratását követően második és további alkalommal
ba) a tárgyév június hónapjában,
bb) a tárgyév december hónapjában,
pénzbeli támogatást folyósít.
A pénzbeli támogatás folyósításának további feltétele, hogy a gyermek törvényes felügyeletét ellátó szülő a jegyzői eljárásban önkéntes nyilatkozatot tegyen arról, hogy gyermekének hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen.
A pénzbeli támogatás összege a 2009. évben gyermekenként első alkalommal húszezer forint, ezt követőn esetenként és gyermekenként tízezer forint.
A 2009. évet követően az összeg emeléséről az Országgyűlés a költségvetésről szóló törvény elfogadásával egyidejűleg dönt.
A helyi önkormányzat rendeletben előírhatja, hogy az első alkalommal folyósításra kerülő pénzbeli támogatás helyett a szülőnek gyermeke részére természetbeni támogatás nyújtható.
A természetbeni támogatást a gyermek beíratását követő hét munkanapon belül kell a szülő rendelkezésére bocsátani.

 • Az óvodáztatási támogatást ugyanazon gyermek után csak az egyik szülő igényelheti;
 • a 11. sz. melléklet szerinti kérelmet a szülő lakcíme szerinti települési önkormányzat jegyzőjénél kell benyújtani;
  Letölthető nyomtatványok: icon BL-NYT-GYÁ Kérelem óvodáztatási támogatásra (90.1 kB)
 • a szülőknek nyilatkoznia kell, hogy a gyermekének 3 éves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen;
 • feltétel továbbá, hogy a szülő a gyermekét annak az évnek az utolsó napjáig beíratta az óvodába, amely évben a gyermek a negyedik életévét betöltötte;
 • lakcímváltozás esetén a szülő kérésére ill. az új lakcím szerinti jegyző megkeresésére az iratokat haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül kell az új lakcím szerinti jegyzőnek megküldeni
 • első alkalommal pénzben nyújtandó támogatás megállapításához a jegyző beszerzi az óvoda igazolását a gyermek beíratásának:
  – tényéről;
  – időpontjáról;
  – a gyermek rendszeres óvodába járásáról.
 • rendszeres óvodába járásnak minősül:
  1. a gyermek az óvodai nyilvántartási napokon naponta legalább 6 órát az óvodában tartózkodik
  2. az igazolt és igazolatlanul mulasztott napok száma együttesen nem haladja meg a munkanapokra eső óvodai nevelési napok 25%-át, azzal, hogy a mulasztásból 10 napot július-augusztus hónapokban a 25% megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni.
Az eljárás jogi alapja:
 • 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 20/C §
 • 149/1997. (IX.10.) Kormány rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 68/F § - 69 §-ig