Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

Fenti támogatásra azon rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámja jogosult, aki a gyermek tartására köteles és nyugellátásban, baleseti nyugellátásban, nyugdíjszerű rendszeres szociális pénzellátásban vagy időskorúak járadékában részesül.
A támogatást határozatlan időre állapítják meg, évente felülvizsgálatra kerül. A támogatás összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22 %-a.
Amennyiben a kérelmet tárgyhónap 15. napjáig nyújtották be, a támogatás teljes összege, tárgyhónap 15-ét követőbenyújtás esetén a támogatás 50%-a fizetendő ki. Ugyanez a szabály áll fenn a megszüntetés esetében is.
Július és november hónapban pótlék kerül folyósításra azon ügyfelek részére, akik kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra való jogosultsága július 1-jén illetve november 1-jén fennállt.

Az eljárás jogi alapja:

  • 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 20/B. §.
  • 149/1997.(IX.10.) Korm. r. a gyámhatóságokról és a gyámügyi 68/A.-68/E. §.